Other Names for Sun

In our solar system, we have the sun, a hot ball of glowing gases. It is impossible to sustain life on Earth if the sun's strong heat and energy were not here. Indian mythology holds that is similar to the nine classical planets; the sun is the most important of them all. In many religions, he is revered as the universe's creator. Sun is known by a stunning twelve different names, each with its own set of connotations. There are twelve common names for the sun: Mitra, Ravi, Surya, Bhanu, Khaga, Pushan, Hiranyagarba, Maricha, Bhaskara, Savitra, and Arka. To help you, here in this article, we have listed Other Names for Sun God, Different Names of Sun, Another Name for Sun, 12 Names of Sun in Sanskrit, Sun Other Names, and a lot more. You can also wish to list your favorite Names if desired.

You have searched for Other Names for Sun


Abjavallabha Achintya Achyuta
Achyuta Adibhuta Adimadhyantarahita
Aditya Aem Istarthada Ahaskara
Akhila Gamavedin Akhilagya Am Suprasanna
Amaresha Ananta Antarbahih Prakasha
Apavarga Prada Arta Rakshaka Arta Sharanya
Aruna Asmanabala Asurari
Atmarupin Bhagavat Bhakta Vashya
Bhanu Bhaskara Brahman
Brihat Dashadiksam Prakasha Diptamurti
Ekakin Eshvaryada Ghana
Ghrinibhrit Grahanam Pati Gunatman
Hari Haridashva Hiranyagarbha
Hrishikesha Ijya Ina
Indra Indriramandirapta Isha
Jagadanandahetu Janma Mrityu Jara Vyadhi Varjita Jaya
Jayin Kamaniyakara Kanatkanaka Bhusha
Kantida Karuna Rasa Sindhu Kavi
Khadyota Lunitakhila Daitya Luptadanta
Narayana Nikhilagamavedya Nirjara
Nityananda Nityastutya Ojaskara
Para Jyotish Paramatman Paresha
Pushkaraksha Ravi Rijusva Bhavachitta
Rikaramatrikavarnarupa Rikshachakrachara Rikshadhinathamitra
Rishivandya Rugghantr Sakalajagatam Pati
Sampatkara Satyananda Svarupin Saukhyadayin
Saukhyaprada Shanta Sharanya
Sharva Shauri Shreyas
Shrimat Srishti Sthityantakarin Suprasanna
Surya Sushila Suvarchas
Taruna Tejorupa Uchchasthana Samarudha Rathastha
Udhatkiranajala Ugrarupa Ujjaval
Ujjvalatejas Urdhvaga Urjasvala
Urudvaya Bhavaroopayukta Sarathi Vandaniya Varenya
Vasu Vasudeva Vasuprada
Vira Vishvarupa Vivasvat
Load More